Engineering

Engineering design work system alignment between using and beautiful by merging the work together in the team, architecture, civil engineer and mechanical engineer to design and manipulate the system. Its technically well-equipped and well-functioning by using engineer technique to control. Apply to work perfectly and harmonize with interior decoration work by focusing on new technologies both interior and external systems of the building.

งานวิศวกรรม เพื่อออกแบบ การวางระบบให้สอดคล้องกันทั้งการใช้งาน และความสวยงาม โดยผสานงาน ทำงานร่วมกันในทีม สถาปัตยกรรม วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องกล ให้งานออกแบบถูกคิด และกลั่นกรองออกมาได้อย่างถูกต้อง สามารถติดตั้งและใช้งานได้จริง ไม่มีปัญหาภายหลัง โดยใช้หลักการทางวิศวกรรมมาควบคุม ประยุกต์ ใช้งานให้ลงตัวและกลมกลืนกับงาน ตกแต่งภายใน โดยเน้น เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งงานระบบภายในและภายนอกของอาคาร